close

  Polityka prywatności

  Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych naszych pacjentów


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Libiążu przy ul. 9 Maja 2, 32-590 Libiąż, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie  – XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000044467, NIP 628-200-97-58, REGON 356344956 (zwaną dalej: MCM Sp. z o.o.).
  W kwestiach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można się kontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych  Panem Tomaszem Marszałek, adres e-mail: iod@mcm.libiaz.pl.
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, na podstawie na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) - c) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta
  Odbiorcą  Pani/Pana danych osobowych będą: Narodowy Fundusz Zdrowia oraz – w wymaganym zakresie – organy administracji państwowej, uprawnione do tego z mocy prawa;
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
  Ma Pani/Pan prawo wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych  Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie odmowa udzielenia świadczeń zdrowotnych.

  fb g+ youtube mail

  DANE FIRMY:

   

  adres

  Adres:

  ul. 9 Maja 2 32-590 Libiąż

  mail

  e-mail:

  sekretariat@mcm.libiaz.pl

  telefon

  telefon:

  032 - 6271421

  032- 6277375